Ostukorv

0 item 0,00 €

My Cart -

0 item
Categories menu

Tere tulemast Vana-Võromaa e-poodi

vaatama ja ostma ummamuudu asju – asju, milles on võro vaim.  

 

Poes on Vana-Võromaa käsitöömeistrite tooteid, piirkonna sümboolikaga meeneid,

võrukeelseid raamatuid-heliplaate ning valik kohalikku uma mekiga toitu.

 

 

 1. Kandekott „Aega on kõike teha“ Uus
  20,00 €

  Innevanastõ olõssi nigu aig käunu tõisildõ. Kõik tundusi olõvat parlanksin. Aigu võeti, et sanna küttä, puid lahku, põldu kündä vai jaanitulõ paistõl sälgä lämmistä. Es jää ei lehmä nüssmäldä ega sandi juuskmalda. Kõik sai tettüs.

  Nigu võruka ütlese: „Aigu om tüüd tetä, aigu om maada, aigu om kõnõlda, aig om vaiki olla“.

  Seo kandekott „Aigu om kõkõ tetä“ tulõtaski uma kandjalõ taad parlanksi miilde ja verev om umakõrda kimmä väega kaitsõvärv. Nii andki verev kotisuu ja kaitsõmärgi timä kandjalõ hoitmise väke ja avitas aigu sätti.

  Saadavus: Laos

 2. 15,00 €
  Maximus um üts lustimiilne Berni Alpi karapini. Iks um timä katõ karvadsõ kõrva vaihõl mõni vembumõtõ varun, a täl jakkus ka mudsu elo üle märgota. Karapini märgotas nalalidsõ mooduga egäsugumaidsist asost: tennämisest, luudusõga üts olõmisõst, elolustist, sõpru hoitmisõst, vanõmbist huulmisõst, elo loomuperrä olõkist, hindä väärtüsest, märgotamisõst ja loomuligult armastusõst. Raamatun saa kõrvuisi kaia nii eesti ku võrokeelist juttu.

  Saadavus: Laos

 3. 24,00 €

  Albumin omma seen kõik 100 lapivaiba tegijat, kiä EV 100 projektin üten leivä.

  Saadavus: Laos

 4. Puuvillane õlakott siiditrükis, võrukeelse vanasõnaga Uus
  6,60 €

  Trükitü võrokeelitse rahvatarkusõga kotiga om hää puuti kraami perrä minnä. 

  Saadavus: Laos

 5. Püstine lauakolmnurk „Võta aega“ Uus
  3,00 €

  Võrokõnõ rehkendäs aigu mitundmuudu. Võit kaija ilma perrä, päävä perrä, võit kaija taivakuu perrä, võit järge pitä tähtraamadu perrä, a võit ka aigu lukõ olõmise perrä.

  Seo tarkusõ meelenhoitmisõs vai sõs tõisile teedäandmises om hää silmä all hoita kirja, et kuimuudu asi parajalõ om.

  Saadavus: Laos

 6. Postkaardikomplekt "Saada sõnum Võromaalt" Uus
  4,00 €

  Postkaart om pildiga illos papõr, kohe pääle kirota uma teedüsse ja saata postiga õigõ aadressi pääle. Sääne teedüsse saatmine oll innembi peris tavaline, ku olõ-es viil telefonega sõnomisaatmist, ilmavõrgun e-kirju ega moloraamatit vällä mõtõld.

  Saadavus: Laos

 7. 7,00 €

  Lauluesä kodomaja om üts Võro liina vanõmbit majjo – ehitet ütesä aastakka päält Võro liina luumist. Kreutzwald pidi Võrol 44 aastakka liinatohtri ammõtit. Vaesemb rahvas mäleht tedä viil kavva, selle et tohtri käest sai api ka sõs ku rahha massa es olõ. Kiäki vana naanõ Vahtsõliinast om kõnõlnu: „Ma näi esi Kreisvalti. Tä oll väega sõbralik mi rahva vasta. Oll hüvä tohtri kah, rahvas pidi timäst luku“.

  Tohtreammõdi kõrvalt löüdse Kreuzwald aigu kirota lugusid nii rahvahariduse, aoluu, etnoloogia, arholoogia, rahvaluulõ ku meditsiini teemadel. Ja luvva värsseepose „Kalõvipoig“, millest sai kõgõ eesti rahva eepos.

  Saadavus: Laos

 8. 7,00 €

  Võro liinan kotusõ pääl, kon om prõlla om Vana-Võromaa Kultuurikoda, oll varramba Krümmeri koolimaja – liina üts vanõmbit ja uhkõmbit majjo. 1966. aastagal ehitedi siiä vahtsõnõ maja kodoluumuuseumi jaos. Muuseumist om aoga kasunu kotus, kon käü pallo latsi opman mi aoluku ni rahavakombit, tan majan toimus kontserte, vällänäütämisi, konvõrentse, vaihtuse kunstinäütüse. Kultuurikuan om välläpanõk võro keele aoluu kotsilõ, Võro liina luumise lugu ja Vana-Võromaa aoluuline kaart. Kaija saa savvusanna-virbitüst, mõtsavelle punkrit ja kullõlda/lugõda lugusid kiviaost kooni täämbädse pääväni. Ja muidoki om muuseumin iks üts tävveste sündsä luukere kah.

  Saadavus: Laos

 9. 10,00 €

  Mõniste Talorahvamuuseum om Mõniste küläst neli kilumeetret kavvõn Kuutsi külän. Seo külä oll inneskine vallakeskus, kon oll vallavalitsus, kuul, rahvamaja ja puut. Muuseumitarõ luudi 1948. aastagal edimält rahvamajja, kohes Lepä Alfredi iistvõtmisel nakas kohalik rahvas kokko tuuma vanno asju. Asju tuudi nii pallo, et muuseumile tull eräle kotus löüdä.

  Muuseum kolisi 1955. aastagal inneskiste poodimajja, kon man olli viil poodi ait ja kaubakuur. Ao joosul sai külämuuseum manu rehetarõ, sanna ja pinukua, nii et prõlla saa muuseumin kaija kiviaigu (nii 3500 aastakka tagasi), tsaariaigu (19. aastagasaa lõpp) ja Eestiaigu 20. aastagasaa edimesest poolõst.

  Seod kanti kutsutas Mehkamaas. Vana lugu kõnõlõs, et pääle suurt sõta ja katsku 16. aastagasaal jäänü siiä maanukka perrä õnnõ miis nimega Mehka ja naanõ nimega Hipp. Näide suurõst suguvõsast ollõv peri seo kandi rahvas, kinkal omma uma kombõ ja esimuudu kiil. 

  Saadavus: Laos

 10. 10,00 €

  Karilatsi muusõum om Karilatsi külän, a kuis om seole küläle sääne nimi saanu? Kodoluu-uurja Vanatare Roberti seletüse perrä om nimi saanu seoperäst, et tan kandin olnu talo vaesõ, a latsi oll perrin pallo. Kihlkunnakeskuse Põlva saksamb rahvas ollõv ütelnü, et sääl kandin olõki-ei muud ku õnnõ üts kari latsi (eesti keeles „kari lapsi“). Tõne seletüs kõneles, et tan külän oll hulka latsi ja tast palgati latsi karjatsis (karjalatsõ).

  Kotusõnimeuurja ütlese, et külä nimi või olla tulnu tan 17. aastagasaal olnu mõisa Karlitz Moysa nimest, mis umakõrda võidsõ tulla inemise nimest Karl vai Kaarli vai sõs hoobis olla köüdet karjakasvatusega. (EKI kohanimeraamat, 2016).  

  Saadavus: Laos

 11. 25,00 €

  Vana-Võromaa muusuemi omma väreteis võro kultuuri lättide mano. Võta aigu ja ka perrä!

  Mõnistõ Talorahvamuusõumin Mehkamaal saat jalota kiviaost täämbäste päiva, muuhulgan saat kävvü kuulsan Mõnistõ küläpoodin. Postitii veeren Karilatsi külän om välämuusõum, kon saat kävvü aastagasada vanan vallamajan ja koolitalon. Tan om ka üts Vana-Võromaal harvalt nätä ehitüs – tuulõkivi. Võro liinan Vana-Võromaa kultuurikuan om välläpanõk, miä kõneles seo kandi rahva aoluust ni võro keelest, a kaija om ka esisugumadsõ kunstinäütuse, miä vaeldusõ paari kuu takast. Kreutzwaldi muusõum tege tutvas Eesti rahva lugulaulu "Kalõvipoig" luuja ni umaaigsõ Võro liinatohtre Fr. R. Kreutzwaldi (1803–1882) ello ja luudut.

  Saadavus: Laos

 12. 17,20 €

  Kirjat purgin om üle 200 võrokeelidse sõna vai ütelüse, midä saat häste lihtsalõ pruuki keele opmises. Näütes või seoga pruuvi mõnõn seltskunnan võro keele tundmist vai anda autusõidu aigu latsilõ kätte, et las kontrollva, kuis vanõmba võro kiilt mõistva – tuu käügin saava ka latsõ keele selgembas.

  Saadavus: Laos

 13. 13,20 €

  Kirjatun purgin om üle 200 võrokeelidse sõna vai ütelüse, midä saat häste lihtsalõ pruuki keele opmises. Näütes või seoga pruuvi mõnõn seltskunnan võro keele tundmist vai anda autusõidu aigu latsilõ kätte, et las kontrollva, kuis vanõmba võro kiilt mõistva – tuu käügin saava ka latsõ keele selgembas.

  Saadavus: Laos

 14. 57,00 €

  Kresla päälüse kudamisõs om pruugit puuvilladsõ-linadsõ ja puuvilladsõ-lambavilladsõ segost kedrat langu. Langaq omma kangas saanu drellkanga kirju perrä.
  Päälüse saat panda kresla pääle ja sõs sääl pääl aolehti lukõ vai niisama molotaq, aq võit pruuki ka lavva pääle ilostusõs.

  Mõsta saat 30 kraaditsõ viiga.

  Saadavus: Laos

 15. 24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen. Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 16. 20,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen. Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 17. 24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen. Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 18. 33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 19. 33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 20. 33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 21. 27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada. 

  Saadavus: Toode on tellitav

 22. 33,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 23. 27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 24. 27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 25. 27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav